Hellman Vatten AB

Miljöfrågor griper dagligen in i vår verksamhet som konsultföretag inom industriell vattenbehandling. Det gäller såväl vår interna verksamhet som våra externa uppdrag.

 

Hellman Vatten har som ambition att i sin verksamhet ständigt söka åtgärder som främjar en hållbar utveckling och att hänsynen till miljön ingår som en naturlig del i verksamheten.

 

Med vår yrkeskunskap kan vi tidigt verka för att miljöfrågor och resurssnålhet prioriteras i uppdragen.

 

Genom att med våra uppdragsgivare diskutera och beskriva miljökonsekvenserna i projekten kan vi påverka  att välja lösningar som minimerar miljöpåverkan.

Hellman Vatten och Miljön

Miljöpolicy

 

För att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling ska vi:

Arbeta för att en helhetssyn tillämpas i verksamheten, där hälsa, miljö, teknik och ekonomi beaktas.

I vår dagliga konsultverksamhet verka för att miljöanpassad teknik används och att hushållning och kretslopp främjas.

Fortlöpande förbättra våra kunskaper i miljöfrågor och miljövårdsteknik för att kunna omsätta nya rön inom vårt verksamhetsområde.

I all verksamhet, intern och extern, bevaka att de krav som föreskrivs i gällande miljölagstiftning uppfylls.